Algemene informatie

De vereniging heeft leden, aspirant-leden (jonger dan 18 jaar), steunleden (intreders ouder dan 50 jaar) en ereleden.

De eigen dragers komen uit Langedijk. Het bestuur bestaat uit maximaal vijf leden, die allen vrijwilligers zijn. Zij behartigt de belangen van de leden tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij de kwaliteit van de uitvaart voorop staat. Hiermee biedt de vereniging een alternatief voor commerciële organisaties.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering waar het bestuur verantwoording aflegt en goedkeuring vraagt over het beleid.

Ook wordt dan de contributie vastgesteld en is er eventueel een bestuursverkiezing. Het functioneren van de vereniging is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Beide stukken zijn op te vragen bij de secretaris.

Ontstaan van de vereniging

De vereniging is opgericht op 15 augustus 1913. In die tijd ontstonden veel uitvaartverenigingen. Dit kwam voort uit de gedachte van goed nabuurschap, zodat voor ieder lid tegen zo laag mogelijke kosten een waardige uitvaart kon worden verzorgd.

Deze gedachte is nog steeds het uitgangspunt van de vereniging. Per 1 januari 2009 is de vereniging gefuseerd met de uitvaartvereniging Zuid-Scharwoude en per 1 april 2016 zijn wij samengegaan met Memento Mori uit Sint Pancras.

De naam is nu geworden:
“Memento Mori – De Laatste Eer” Langedijk.

Advertentie

Deze advertentie herkent u wellicht uit de krant. Klik op de afbeelding voor een PDF versie.